Stanovy fotoklubu GAMA

I. Časť


Základné ustanovenia

Článok 1

Občianske združenie Fotoklub GAMA (ďalej len združenie) je dobrovoľným občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii. Vzniklo podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na 46 ročnú tradíciu a pôsobnosť žilinského Fotoklubu GAMA, ktorý existoval v rokoch 1970 - 2012 na VŠD, dnešnej Žilinskej univerzite v Žiline ako študentská organizácia. Fotoklub GAMA založil v roku 1967 Tomáš Písecký.

Článok 2

Názov združenia: Fotoklub GAMA

Článok 3

Sídlo združenia: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 010 31 Žilina

II. Časť


Poslanie a ciele

Článok 1

Poslaním združenia je:
a) zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň členov združenia a fotoamatérskej verejnosti,
b) vytvárať podmienky pre činnosť a uspokojovanie záujmov členov združenia a fotoamatérskej verejnosti v oblasti fotografovania,
c) podporovať rozvoj fotoamatérskeho hnutia i fotografického umenia na Slovensku,
d) prezentovať vlastnú fotografickú tvorbu a rozvíjať cezhraničnú výmenu kultúrnych hodnôt a aktivít v oblasti fotografickej tvorby,
e) prispievať k zachovaniu, dokumentovaniu a rozvíjaniu národného kultúrneho dedičstva.

Článok 2

1. Združenie napĺňa svoje poslanie najmä tým, že:
a) vyvíja aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne členov združenia a fotoamatérskej verejnosti a vytvára na to vhodné materiálno-organizačné podmienky,
b) organizuje tvorivé dielne a semináre určené najmä pre členov združenia a fotoamatérsku verejnosť, prípadne sa spolupodieľa na organizácii takýchto podujatí,
c) tvorí a prevádzkuje internetové stránky združenia: www.fotogama.org,
d) zabezpečuje prezentáciu fotografií členov združenia doma aj v zahraničí prostredníctvom internetovej stránky združenia,
e) organizuje kolektívne výstavy fotografií členov združenia doma aj v zahraničí,
f) pomáha členom združenia zúčastňovať sa na domácich a zahraničných výstavách,
g) nadväzuje kontakty s domácimi a zahraničnými fotoklubmi či organizáciami, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami, subjektmi a priaznivcami fotografie, podieľa sa na ich aktivitách a organizuje vlastné podujatia medzinárodnej spolupráce na poli fotografie,
h) prispieva k popularizácii fotografie na podujatiach určených širokej i odbornej verejnosti,
i) pripravuje, vyhlasuje, organizuje, realizuje a koordinuje fotografické súťaže, festivaly, výstavy, prehliadky a iné podujatia súvisiace s fotografiou,
j) propaguje amatérske fotografovanie ako ušľachtilú záujmovú činnosť a vyvíja aktivity s cieľom zapojiť najmä mládež do fotoamatérskeho diania,
k) informuje verejnosť o činnosti združenia, pričom spolupracuje s redakciami odborných časopisov, ako aj s prevádzkovateľmi masovokomunikačných prostriedkov.
2. Konkrétne aktivity združenia sú rozpracovávané do ročných plánov činnosti združenia, ktoré schvaľuje členská schôdza ako najvyšší orgán združenia.

Článok 3

V záujme uskutočnenia svojich cieľov združenie uzatvára zmluvy o súčinnosti v zmysle § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
viac