Propozície Českobudějovického mapového okruhuFotografická soutěž Českobudějovický mapový okruh (dále jen „ČBMO“) je volné sdružení 15-ti fotoklubů (dále jen „klubů“) ze Slovenské republiky a z České republiky (uvedených v bodu č. 2 těchto propozic), jehož účelem je konfrontace fotografické tvorby jednotlivých klubů formou fotosoutěže.

1.Mapa


1.1 Každý klub vytvoří soutěžní kolekci fotografií (dále jen „mapu“). Mapa musí obsahovat minimálně 15 fotografií. Za fotografickou práci se považují jednotlivé fotografie nebo malé cykly či seriály (dále jen „cykly“). V mapě mohou být maximálně 3 cykly, celkem pak maximálně 21 ks fotografií. Do mapy nelze zařadit fotografii, kterou autor vložil do soutěže ČBMO v předešlých ročnících.

1.2 Na sestavení mapy se musí podílet svými fotografiemi minimálně tři autoři klubu.

1.3 Tématika fotografických prací je libovolná.

1.4 Maximální rozměr soutěžních fotografií je 30x45 (resp. 305 mm x 457 mm) obrazové plochy, minimální rozměr je 20x30 (resp. 203 mm x 305 mm). U čtvercového formátu je povolen rozměr 305 mm x 305 mm.

1.5 Na rubu jednotlivých fotografií mapy budou uvedeny tyto údaje:
- pořadové číslo fotografie v mapě (u cyklů budou jednotlivé fotografie označeny kromě čísla navíc velkým písmenem – např. 8/A, 8/B a 8/C u cyklu tvořeného třemi fotografiemi)
- jméno a příjmení autora
- název díla
- název klubu


1.6 Fotografie musí být připevněny na podložce z tenkého kartonu (nejlépe černé či bílé barvy) pomocí oboustranných samolepek tak, aby se neodlepily, ale současně aby je bylo možno bez poškození odlepit - pro výstavní účely. Rozměry podložky jsou 350 mm x 500 mm. Na líci podložky vlevo dole pod fotografií budou uvedeny stejné údaje jako v bodu 1.5.

1.7 Každý klub vypracuje soupis svých soutěžních fotografií označený jako „Protokol o hodnocení“ (formulář je uveden v příloze č. 1 propozic), v němž budou uvedena pořadová čísla, jména a příjmení autorů a názvy snímků. Každý klub tento vyplněný formulář přiloží do balíku svých soutěžních fotografií v počtu 14-ti kopií; jeden formulář odešle v elektronické podobě na emailovou adresu organizátora nejpozději do 3.11.2013. Organizátor pak všech 15 tabulek doručí zúčastněným klubům nejpozději dne 7.11.2013 (pro potřeby uvedené v bodu 3.3).

2.Účastníci ČBMO3.Porota


3.1 ČBMO je specifickou fotografickou soutěží, v níž každý zúčastněný soutěžící klub je zároveň dílčí porotou. Každý klub v průběhu soutěže postupně ohodnotí všechny mapy zúčastněných klubů, s výjimkou mapy vlastní.

3.2 Bodová škála je desetibodová, přičemž „1“ je nejhorší známka, „10“ se používá pro nejkvalitnější fotografie. Známky 1 – 5 se používají pro fotografie, které by neměly být vystaveny - pro svoji podprůměrnou kvalitu, známky 6 – 10 jsou určeny pro fotografie výstavní hodnoty.

3.3 Každý hodnotící klub vyhotoví záznam o výsledku svého hodnocení na formuláři „Protokol o hodnocení“ (viz bod 1.7) a nejpozději do 3 dnů ho organizátorovi pošle v elektronické podobě jako excelovou tabulku, příp. pozemní poštou.

3.4 Organizátor soutěže na základě hodnocení všech dílčích porot vypracuje sumarizaci výsledků za celý ČBMO. Celkové umístění klubů bude stanoveno podle pořadí klubů v hodnocení každé dílčí poroty (nejnižší součet pořadí znamená nejvyšší místo, nejvyšší součet pořadí znamená místo poslední). Při stejném průměrném pořadí dvou či více klubů je pomocným kritériem celkový počet získaných bodů. Pokud dva či více klubů mají stejný i počet získaných bodů, pak dochází k dělení místa. V soutěži jednotlivců je pořadí určeno podle počtu získaných bodů.

4.Organizace


4.1 Každý klub zkompletuje svoji mapu nejpozději do 31.10.2013 a doručí ji sousednímu klubu s vyšším pořadovým číslem nejpozději do 15.11.2013. Klub s pořadovým číslem „15“ doručuje mapy klubu s pořadovým číslem „1“.

4.2 Každý klub přijatou mapu od sousedního klubu (s nižším pořadovým číslem) nejpozději do 14-ti dnů od doručení ohodnotí a odešle sousednímu klubu (s vyšším pořadovým číslem), s výjimkou poslední mapy, kterou doručí přímo organizátorovi soutěže (viz bod 5.2).

4.3 Každý klub doručí nejpozději do 15.11.2013 fotografie, které tvoří jeho mapu, v digitální podobě ve formátu 10 cm x 15 cm, 300 dpi na emailovou adresu organizátora jako přílohy emailu, může využít i datové úložiště www.uschovna.cz, příp. může fotografické soubory uložit na CD a poslat pozemní poštou.

5.Organizátor


5.1 Organizátorem 52. ročníku ČBMO je FOTOKLUB OKAMŽIKY o. s. se sídlem Vršava 4478, 760 01 Zlín, Česká republika, IČ 49 158 392 (dále jen „organizátor“).

5.2 Začátek soutěže je 31.10.2013, poslední hodnocenou mapu každý klub doručí organizátorovi nejpozději do 31.05.2014. Soutěž bude ukončena dne 6. září 2014 ve Zlíně tzv. závěrečným vyhodnocením (vernisáží výstavy nejlepších snímků, předáním cen a putovního poháru, konáním konference zástupců všech zúčastněných klubů). Organizátor upřesní místo konání závěrečného vyhodnocení nejpozději do 30.06.2014.

Ve Zlíně dne 26.09.2013